Home > Přípravný kurz > Průběh a ukončení kurzu

Přípravný kurz

Průběh a ukončení kurzu

Kurz se skládá z následujících 12 provázaných modulů: Principy finančního poradenství a plánování; Finanční matematika a statistika; Finanční trhy; Derivátové instrumenty; Kolektivní investování; Pojištění; Důchodové plánování; Bankovní produkty a nemovitosti; Zdaňování; Portfolio management; Legislativa, regulace, etika; Finanční plánování. Náplň těchto modulů je uvedena v části Struktura kurzu.

Před zahájením každého modulu je účastníkům kurzu vypracován a předložen časový plán modulu. Ten obsahuje termíny jednotlivých soustředění, problematiku, kterou je pro dané soustředění nutno předem nastudovat, konkrétní vymezení zdrojů, kde je možno danou problematiku nastudovat, a dále obsah soustředění.

Cílem tohoto systému je věnovat co nejvýznamnější část soustředění aplikaci předem nastudované teorie na praktické příklady, řešení případových studií a diskuzím nad konkrétními praktickými problémy z dané oblasti.

Ukončení kurzu

Ukončení jednotlivých modulů probíhá obvykle souhrnným testem v harmonogramem určeném období. Minimální požadavky na ukončení modulu stanoví vždy jeho garant a zpravidla se jedná o minimálně cca 60% úspěšnost, což odpovídá požadavkům u certifikační zkoušky EFA™. Opravné termíny jsou zpravidla dva.

Celý kurz je ukončen závěrečnou komisionelní ústní zkouškou ze všech modulů. Ta obsahuje obhajobu zpracované případové studie z  oblasti finančního plánování, obecnou rozpravu v rámci problematiky jednotlivých modulů a také ověření přehledu účastníka kurzu o aktuálním dění na trhu. Absolvování této závěrečné zkoušky je možné až po úspěšném ukončení všech modulů (splnění dvou souhrnných testů a dalších zadaných úkolů, zejména zpracování případových studií). Závěrečnou zkoušku lze jednou opakovat. Úspěšní absolventi kurzu obdrží potvrzení o jeho úspěšném absolvování.